Piramida e Dialogut/ Pyramid of Dialogue

Featured Article, Tirana Times, Week of November 19, 2010

Albania’s Sustainability:

Pyramid of Dialogue

(November, 2010) In recent weeks there have been many ideas from the public on the function of the Pyramid. They have been informal monologues with the aim of creating dialogue, however they have all fallen on relatively deaf ears. This has caused a lot of discontent among professionals of different fields. We present this article as a call for dialogue and a need for space for dialogue right now!

 “Request for pension. Artwork by Ndoc Tusha, 2007″

A country can move from dictatorship to freedom of speech as a democratic process, but having regular and functioning dialogue ensures that the process has sustainability.

Generally speaking, an idea is transmitted from a simple thought to a monologue and then dialogue. Dialogue refers to the process of speaking and listening, and then reacting and responding in the form of an organized discussion. By ensuring that more voices are heard and shared, the path to civic sustainability and social harmony will grow.

 

Before the ‘90s in Albania, freedom of speech was out of the question. In contrast, for the last 20 years people have been free to express their thoughts, yet this has remained in the monologue stage. Decisions are still taken only by politicians and people with power, without consideration to anyone or anything. Just ask the people of Dukat and others across the country who this week have been protesting exactly this. To see who are the country’s greatest monologues, just look at the power structure.

Recently, the dialogue about the International Center of Culture “Pjeter Arbnori” and the Albanian Law on the new Art Centres, like many other issues, has been only at the political level, if at all, and any decisions made reflect only political views. There is no contribution from citizens or experts of any field in political decisions, besides some sporadic articles, gatherings and media shows, meaning that everyone here is performing a monologue.

 

MONOLOGUE vs. DIALOGUE

A monologue refers to a long utterance by one person who does not let others participate. While talking is quite common in Albania, particularly in cafes, organized dialogue between groups of different opinions and orientations rarely occur. It is likely that many groups are not aware of the opinions and positions of other groups, or maybe they are just indifferent.

Perhaps the indifference lies in the fact that we ourselves do not know how to properly share our thoughts and open our eyes and ears. Try asking three questions: 1- Have you ever been invited to a government institution to express your opinion on an issue? 2- Have you ever been consulted prior to a change in your immediate neighbourhood? 3- Do you feel your opinion matters in the process of decision making? Now ask yourself “Would I participate in the process of public dialogue, through different forms of expression, if there was a suitable place to do so?”

 

Re-evaluating heritage memory is a natural process that needs dialogue with experts, communities and politicians. Nobody has a clue what is going on at the “Pjeter Abnori” International Centre of Culture in the Pyramid, but the Ministry of Culture (2007) states that for 700 million Leke there will be a 500 seat theatre, art gallery, offices, library, conference rooms, cafe, etc. So, instead of halting any works in progress for whatever reason, why not think of a concept for this Pyramid that would best fit with the current reconstruction project and our contemporary need for sustainability.

Let’s imagine a Centre of Dialogue in this structure built to immortalize Albania’s most notorious monologue, Enver Hoxha.

 

TRIPLE APPROACH


The Centre of Dialogue can take a Triple Bottom Line (TBL) approach to balance speaking, listening and responding, where each aspect is essential in achieving sustainability.

In having a centre of dialogue, all citizens (regardless of profession, position or demographic), will have an opportunity to be heard, and to receive diverse responses from all demographics in the fields of culture, social sciences and sciences at any level, government and community.

Such a centre will fill the need for a space of public dialogue where citizens, experts, artists, etc. are encouraged to express their opinions in a democratic manner, appropriate today and into the coming decades. In short, a public forum in Albania, for the 21st century.

 

The PYRAMID OF DIALOGUE & its MISSION

Structurally, a pyramid consists of a pinnacle built upon layers of an increasingly wide and solid foundation. Figuratively, the base of the pyramid is the collective dialogue of all citizens, and the pinnacle represents each persons aspirations.

The centre should consist of numerous multi-functional rooms and activities covering three main departments: Culture, Sciences and Social Sciences. Under the spectrum of these departments would be: roundtables, lectures, workshops, exhibitions, publications, library, archives, theatre, gallery, café, recording studio, conference facilities, etc. These services and facilities all act as training and educating opportunities as well providing feedback for improving dialogue techniques.

The centre should be equipped to process dialogue of all forms from traditional (speaking, writing, artistic), to modern (sms, social media, etc). In documenting the process of ongoing dialogue, the centre will establish discussion archives and a regular publication (catalogue) of contributions.

Municipalities and government should have public hearings and conferences, individuals and organizations should be encouraged to organize and participate in various activities.

 

The centre should establish a national and international database for human resources in specific fields, such as artists, consultants, specialists, etc. The centre should also establish regular exchange with foreign centres of dialogue, international organizations and other forums using modern technologies and world class standards.

The centre should experiment with and develop new forms of governing and mediating dialogue, and to shift the way of thinking about what is circulated through society’s information systems.

In serving as a liaison between journalists, media and a wide range of citizens, professionals and politicians, the Centre of Dialogue will ensure more voices are heard and shared. The result will be a sustainable dialogue incorporating the concerns and input of all demographics and fields.

We do not aim for this proposal to be another monologue so please feel free to contribute to the dialogue.

 

 

–Albanian/ Shqip —————————————————————-

Qëndrueshmëria e Shqipërisë:

Piramida e Dialogut

Gjatë javëve të fundit ka pasur shumë ide nga publiku mbi funksionin e Piramidës. Ato kanëqenë monologje jo formale me qëllim për të krijuar dialog, megjithatë ato kanë rënë në vesh tëshurdhër. Kjo ka shkaktuar shumë pakënaqësi për njerëzit dhe ekspertë të fushave tëndryshme. Ne prezantojme këtë arikull si një thirrje për dialog dhe një nevojë për hapësirë për dialog, tani!

“Kerkese per pension. Veper arti nga Ndoc Tusha, 2007″

Një shtet mund të kalojë nga diktatura në lirinë e fjalës si një proces demokratik, por të kesh rregullisht dialog funksional siguron që procesi ka qëndrueshmëri.

Në përgjithësi, një ide transmetohet nga një mendim i thjeshtë në një monolog e më pas nëdialog. Dialogu i referohet procesit të folurit dhe dëgjuarit, dhe përgjigjes, reagimit, në një formëdiskutimi të organizuar. Duke siguruar që më shumë zëra janë dëgjuar e shpërndarë, afohet rruga drejt qëndrueshmërisë qytetare dhe harmonisë sociale.

Para vitit 1990, liria e fjalës as që nuk diskutohej. Në kontrast, për 20 vitet e fundit njerëzit kanëqenë të lirë për të shprehur mendimet e tyre, por kjo ka ngelur në nivelin e monologut. Vendimet akoma merren vetëm nga politikanë e njerëz në pushtet, duke mos marrë në konsideratë asgjë e askënd. Thjesht pyesni njerëzit në Dukat dhe të tjerë në Shqipëri të cilët këtë javë kanë qenëduke protestuar pikërisht këtë. Për të parë se kush janë monologjet më madhështore në këtëvend, thjesht shihni strukturën e pushtetit.

Kohët e fundit, dialogu për Qendrën Ndërkombëtare të Kulturës “Pjetër Arbnori” dhe Ligji për Artin në lidhje me Qendrat e Artit, ashtu si shumë tema të tjera, ka qenë vetëm në nivel politik, nëse ka pasur të tillë, dhe cdo vendim i marre reflekton pikëpamje politike. Nuk ka kontribut nga qytetarë ose ekspertë të cdo fushe në vendimet politike, përvec disa artikujve, organizimeve e shfaqje në media, duke lënë për të kuptuar se cdo kush këtu është duke performuar një monolog.

 

MONOLOGU vs. DIALOGUT

Një monolog i referohet një thënie të gjatë nga një person i cili nuk lejon të tjerë të marrin pjesë. Ndërsa të folurit është mëse normal në Shqipëri, vecanërisht në kafe, dialogu i organizuar ndërmjet grupeve të mendimeve e orientimeve të ndryshme ndodh shumë rrallë. Është e ngjashme që shumë grupe nuk janë në dijeni për mendimet e grupeve të tjera, ose ndoshta ato thjesht janë indiferente.

Ndoshta indiferenca qëndron ne faktin që ne vete nuk dimë se si të ndajme mendimet tona dhe të hapim sytë e veshët. Përpiqu të pyesësh 3 pyetje: 1- A jeni ftuar ndonjëherë në ndonjëinstitucion për të shprehur mendimin tuaj për ndonjë subjekt? 2- A jeni konsultuar ndonjëhere para ndonjë ndryshimi në lagjen tuaj? 3- A mendoni se opinioni juaj ka rëndësi në proceset e vendim- marrjes? Tani pyesni veten: “A do të merrja pjesë në një proces të dialogut publik, nëpërmjet formave të ndryshme për tu shprehur, nëse do të kishte një vend tëpërshtatshëm për të bërë kështu?

Ri- vlerësimi i memorjes së trashëguar është një proces natural që ka nevojë për dialog me ekspertët, komunitetet e politikanët. Asnjë njeri nuk e ka idene se cfarë po bëhet tek Qendra Ndërkombëtare “Pjëter Arbnori”, por Ministria e Kultures ka të publikuar ne 2007 se për 700 milionë lekë në këtë ndërtese do të bëhet një teater me 500 vende, galeri artesh, zyra, biblotek, hapërisa për konferenca, kafe, etj.

Në vend që të ndalojë puna në zhvillim për cdo lloj arsye, pse jo mos mendohet për njëkoncept për këtë Piramidë që do të mund më mirë përshtatej me projektin e rikonstruktimit aktual për qendër ndërkombëtare të kulturës dhe nevojën tonë bashkëkohore për qëndrueshmëri.

Le të imagjinojmë edhe një Qendër për Dialog në këtë strukturë ndërtuar për të mbajtur gjallëmonologun më famëkeq, Enver Hoxha.

DREJTIMI TRESH

Qendra e Dialogut mund të marri një drejtim të nivelit të parë tresh (Triple Bottom Line) për tëbalancuar të folurin, dëgjimin dhe përgjigjen, ku secili aspekt është i rëndësishëm për të arritur qëndrueshmëri.

Duke pasur një qendër për dialog, të gjithë qytetarët (pavarësisht nga profesioni, pozicioni ose demografia), do të kenë mundësinë për tu dëgjuar, dhe për të marrë përgjigje të ndryshme nga tëgjithë demografitë në fushat e kulturës, shkencave sociale dhe shkencave në cdo nivel, shtetëror dhe komunitar. Kjo qendër do të plotësojë nevojën për një hapësirë për dialogu publik ku qytetarët, ekspertet, artistët e të tjerë janë të inkurajuar të shprehin mendimin e tyre nëmënyrë demokratike, të përshtatshme për sot dhe për dekadat e ardhshme. Shkurt, nje forum publik në Shqiperi, të shekullit 21.

PIRAMIDA e DIALOGUT & MISIONI

Strukturalisht, nj piramidë përbëhet nga një majë/ kulm ndërtuar mbi shtresa të njëthemeli të gjerë dhe solid. Figurativisht, baza e piramidës është dialogu kolektiv i tëgjithë qytetareve, dhe maja përfaqëson aspiratat e cdo individi.

Qendra duhet të përbëhet nga hapësira shumë funksionale dhe aktivitete që mbulojnë tre departamente kryesore: Kultura, Shkenca dhe Shkencat Sociale. Nën spektrumin e këtyre departamenteve të ketë: tryeza të rrumbullakta, leksione, workshop, ekspozita, publikime, biblotekë, arkiv, teater, galeri, kafe, studio regjistrimi, pajisje per konferenca, etj. Këto shërbime dhe pajisje të gjitha veprojnë si mundësi trajnimi e edukimi dhe zhvillojnë vlerësimin për tëpërmirësuar teknikat e dialogut.

 

Qendra duhet të pajiset për të zhvilluar dialog të formave të ndryshme nga tradicionale (tëfolurit, shkrimi, artistike) tek modernia (sms, media sociale, etj.). Duke dokumentuar procesin e dialogut në vazhdim, kjo qendër do të krijoje një arkivë të diskutimeve dhe një publikim, katalog, të rregullt me kontributet e dhëna gjatë aktiviteteve.

Bashkitë dhe shteti duhet të kenë dëgjime dhe konferenca me publikun, individë dhe organizatat që duhet të inkurajohen për të organizuar dhe pjesëmarrë në aktivitete të ndryshme.

Qendra duhet të krijojë një databazë kombëtare për burimet njerëzore në fusha te ndryshme si artistë, konsultentë, specialist, etj. Qendra duhet të vendosë shkëmbim të rregullt me qendra tëhuaja dialogu, organizata ndërkombëtare e forume të tjera duke përdorur teknologji moderne dhe standarte të klasit botëror.

Qendra duhet të eksperimentojë dhe zhvillojë forma të reja për dialog dhe të lëvizi mënyrën e tëmenduarit për cfarë qarkullon në sistemet e informacionit të shoqërisë.

Duke shërbyer si ndërlidhes ndërmjet gazetarëve, medias dhe një rrjeti të gjerë qytetarësh, ekspertësh dhe politikanësh, Piramida e Dialogut do të sigurojë që më shumë zëra janë dëgjuar e shpërndare. Rezultati do të jetë nje dialog i qëndrueshem që përfshin shqetësimet dhe kontributin e të gjithe demografive ne fusha të ndryshme të jetës.

Ne nuk synojme për këtë propozim që të jetë një tjetër monolog, kështu që ju lutemi tëkontriboni në dialog.

Advertisement

One comment

Comments are closed.