MIXOLOGY Exhibition/ Ekspozite

mixology exhibit poster

SHQIP & ITALIAN- me poshte

MIXOLOGY Exhibition- The Albanian artist Dritan Mardodaj and the Swiss artist Tanja Laeri have collaborated to exhibit their works at Ditart International and Community Culture Center in Tirana. Both artists find interest in historical and political themes, and there is some parallelism to their works, such as Dritan Mardodaj’s ready-made “Leadership, no more communism please” and Tanja Laeri’s “Red toilet” are works with the same attitude toward communism, an expression of a whimsically smile. The title of the exhibition “Mixology” represents the variety of subjects and the mixed media the artists work with. In this dual show, Mardodaj exhibits some of his photographs and ready-mades, and Laeri shows some of the paintings and sketches in progress, which are part of her work in Tirana, during the three month residency with Ekphrasis Studio.
The exhibition “MIXOLOGY” will be at Ditart Culture Center, “Mustafa Lleshi” street, Nr. 41, Tirana, Albania. Free entry. 20 – 22 August 2016, 18:00 – 21:00.


Ekspozita MIXOLOGY
Artisti shqiptar Dritan Mardodaj dhe artistja zvicerane Tanja Laeri, kanë bashkpunuar sëbashku për të ekspozuar disa prej punimeve të tyre në Qëndrën KulturoreKomunitare dhe Ndërkombëtare Ditart, në Tiranë. Që të dy artistët në punimet e tyre kanë gjetur interes për tema historike dhe politike, dhe në punimet e tyre ka një lloj paralelizmi, si ready/made i Dritan Mardodaj “Leadership, no more communism please” Udhëheqje, jo më komunism të lutem, dhe “Red toilet”, “WC e kuqe” e Tanja Laerit, janë vepra me qëndrim të ngjashëm ndaj komunizmit, dhe janë shprehi kapriçoze kundrejt regjimeve dikatoriale. Titulli i ekspozitës “Mixology” përfaqson larminë e subjekteve dhe të mediumeve të ndryshme me të cilat ata punojnë. Në këtë ekspozitë dyshe, Mardodaj ekspozon disa nga fotografitë dhe ready/madet e tij, ndërsa Laeri disa prej tablove të saj, dhe gjithashtu do të jet e pranishme duke pikturuar, punë të cilat janë pjesë e projektit rezidencial me Ekphrasis Studio. Ekspozita “Mixology” do të mbahet në Qendrën Kulturore Ditart, Rruga Mustafa Lleshi nr.41, Tiranë, Shqipëri. Hyrja është falas. 20 / 22 gusht, 2016, 18:00 / 21:00.


L’artista albanese Dritan Mardodaj e l’artista svizzera Tanja Laeri, hanno collaborato insieme in un progetto mostra d’arte contemporanea presso gli ambienti del Centro Sociale e Culturale Internazionale, Ditart a Tirana. Ambe due gli artisti nelle loro opere hanno trovato alcuni interessi in comune riguardo alle tematiche storiche e politiche, e nei loro lavori c’è una sorta di similitudini e parallelismo, come nel ready-made “Leadership, no more communism please” (Leadership, per favore basta col comunismo) di Dritan, e nel “Red toilet” (WC rosso) di Tanja, le quali sono delle opere con una simile posizione ed espressione capricciosa contro i regimi dittatoriali. Il titolo della mostra “Mixology” rappresenta la varietà dei soggetti e dei diversi medium con i quali essi operano. In questa doppia mostra, Mardodaj espone alcune delle sue fotografie e dei suoi ready-made, mentre Laeri alcuni dei suoi quadri e inoltre sarà presente dipingendo anche durante gli orari d’apertura della mostra, che è parte del suo lavoro nel progetto di residential artist presso l’Ekphrasis Studio.

 

 

Advertisement