Ekspozitë/ Family Love Art/ Familja Dashuria Arti

– Shqip më poshtë –
An American family chronicles life in their new home in Tirana through individual and collaborative artwork. Their impressions, successes and failures come to life through different voices. Xavier, 12 years old is confident with ink and line work, Sebastian who is 9 enjoys experiments in color, and Greta the youngest, 6 years old, has some really interesting characters she has drawn, and together with their parents Breanne and Mark, they will present a combination of beautiful artworks made during their stay in Tirana.
@Ditart (Supported by Ekphrasis Studio)/ Opening April 14, 2018 @ 6PM & April 15-22 @ 5-8PM.

Një familje amerikane tregon kronikën e jetës së tyre në shtëpinë e re në Tiranë ndërmjet veprave të artit individuale dhe të përbashkëta. Përshtypjet, sukseset dhe dështimet e tyre vijnë në jetë nëpërmjet zërave të ndryshëm. Xavier, 12 vjec, është konfident me bojën dhe vizat, Sebastian që është 9 ka dëshirë eksperimentimin me bojë, dhe Greta, më e vogla, 6 vjec, ka vizatuar disa karaktere interesante, dhe së bashku me prindërit e tyre, Breanne dhe Mark, ato do të prezantojnë një kombinim të disa veprave të bukura që kanë krijuar gjatë qëndrimit në Tiranë.
@Ditart (Mbështetur nga Ekphrasis Studio)/ Hapja Prill 14, 2018 @ 6 Pasdite & Prill 15-22 @ 5-8 Pasdite.

final png

Advertisement