HARP Platform/ Public Arts Space

LOGO ok HARPwww.HARP.al

English below/ Platforma HARP (Hapësira ARteve Publike), një platformë për të ndërtuar një sistem të qëndrueshëm për bashkëqeverisje për artet publike ndërmjet pjesëmarrjes së njerëzve dhe komuniteteve në Tiranë, nga Ekphrasis Studio në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Kulturës. Ndërmjet një procesi me pjesëmarrje të ndryshme, HARP është një pikë kryesore për të zhvilluar rekomandime për politika dhe plan veprimi, dhe mundësojë shpërndarjen dhe dixhitalizimin e informacionit publik për artet publike në Tiranë.

Me 13 Dhjetor, 2017, 7 projekte nga tërë bota u përzgjodhën për tu mbështetur nga Fondi Ndërkombëtar për Larmshmërinë e Shprehjeve Kulturore (IFCD) i UNESCO-s (Konventa 2005 për Mbrojtjen dhe Promovimin e Larmshmërise Kulturore). Ndërmjet tyre për herë të parë fitoi një projekt për Shqipërinë “Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politikat” nga Ekphrasis Studio (OJF) i cili ka krijuar Platformën HARP për të studiuar, promovuar e mbështetur artet publike.

HARP Platform (Public Arts Space/ (AL) Hapësira ARteve Publike) to built a sustainable syste of governance for the public arts through citizen and community engagement in Tirana, by Ekphrasis Studio (NGO) in collaboration with the Tirana Municipality and Albanian Ministry of Culture. Through a diverse participatory process, HARP is a focal point to develop recommendations for policies and action plan, and make possible the digitization and distribution of public information for the public arts in Tirana.

On 13 December 2017, seven initiatives to boost the creative economy around the world were selected as the new beneficiaries of the International Fund for Cultural Diversity (IFCD) of the UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.  Among them, was awarded for the first time for Albania, the project “Engaging Tirana’s Communities in Public Art and Policy” by Ekphrasis Studio (NGO), which has established the HARP Platform to study, promote and support the public arts.

Advertisement