Paper Boat/ Anija Letër Expo

Paper Boat/ Anija Letër Expo by Blerta Meta

SCAN TV PARFUME VIDEO INTERVIEW

Paper Boat Poster_Teal jpg

English below-Anija Letër/ Këtë vit artistja Blerta Meta prezantohet për publikun me ekspozitën e saj personale pjesë e projektit “Një botë pa mure”. Ajo shprehet se kufijtë gjeografik dhe politik ekzistojnë dhe se ato kulturore mund të rrëzohen nëse pranojmë kulturat e ndryshme ashtu sic janë. Pjesa e parë e ketij zinxhiri ekspozitash fokusohet te telefoni si mjet lidhës midis njerëzve në distancë. Kete vit vjen në focus anija me simbolikën e saj nëpërmjet materialeve dhe teknikave të ndryshme që artistja ka përdorur.
Disa nga fotografitë janë realizuar në Kroaci ku është marrë edhe frymëzimi. Anija si objekt lidh dy vende të ndryshme ku disa njerëzve u kujton emigrimin, udhëtime me familjarët apo shoqërinë duke vizituar vende të ndryshme.
Letra është mjet i thjesht për ti realizuar anijet dhe vendosur në hapësira të ndryshme. Gjithashtu prishet kollaj, sidomos po u lag me ujë. Forma e saj është delikate.
Të brishta si letra raportet njerëzore janë, palosen dhe forma të ndryshme marrin. Raportet me familjen janë shumë të rëndësishme ashtu sic janë edhe lidhjet midis miqsh, kolegë. Letra në vetvete dëmtohet lehtë por kur janë shumë ato qëndrojnë fortë dhe mund të prishen me vështirësi. Anija është një objekt që transporton mallra, njerëz. E fortë dhe njëkohësisht jo e sigurtë. Në cdo hap asgjë nuk duhet marrë si e sigurtë apo e mireqenë. Cdo e papritur mund ta fundose anijen por ne mund të pëpiqemi të dalim në anën tjetër të bregut për dicka të re. Ndoshta më të mirë dhe sëbashku!

Mbeshtetur nga DITART/ Ekphrasis Studio dhe MAPED Albania

Paper Boat/ This year the artist Blerta Meta presents to the public her personal exhibition, part two of her project “World without walls.” She expresses that geographic and politic borders exist as well as cultural ones; however, the last can be easily taken down if we accept other cultures as they are. The first part of this series of exhibitions focused on the telephone as a connecting tool between distant people. This year she focuses on the boat and its symbolism through the use of different techniques and materials.
Some of the photos were taken in Croatia where she was first inspired. The boat, as an object, can link two places or remind people about their experiences, whether of immigration or travel with their family and friends to visit different places.
Paper is a simple tool to make a boat and display it in different spaces. Also, it can be easily damaged, especially when placed in water. The paper boat is delicate.
Human relationships are fragile like paper; they can fold and take different shapes. Family relationships are very important like relationships between friends, between colleagues. A single sheet of paper is easily damaged; however, many together are stronger and they can withstand difficulties. The boat is an object that transports goods and people. It is strong and, at the same time, insecure. With every step, nothing should be taken for granted. Even though unexpected things may sink the boat, together we can try to cross the sea to find something new. Maybe better and together!

Supported by DITART/ Ekphrasis Studio and MAPED Albania

Advertisement