ARTET PUBLIKE TIRANË- POLITIKA DHE PLAN VEPRIMI (2019-2024)

English below

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Njoftim Publik

ARTET PUBLIKE TIRANË– POLITIKA DHE PLAN VEPRIMI (2019-2024)

Rekomandime për Partneritet Civil- Publik- Privat

Në 24 Qershor , 2019 tek Monumenti i Miqësisë në Tirane u zhvillua takimi nga Ekphrasis Studio, OJF në menaxhimin e arteve dhe kulturës, e cila dorëzoi përfaqësuesve të Bashkisë Tiranë dhe Ministrisë së Kulturës, rekomandimet për një Politikë dhe Plan Veprimi (2019-2024) për artet në hapësirat publike në Tiranë, sipas metodologjisë nga poshtë lart.

Rekomandimet për këto dokumenta strategjik janë bazuar në aktivitete të ndryshme të Projektit HARP.al– Hapësira ARteve Publike, përgjatë 16 muajve në Tiranë, përfshirë hartën dixhitale për artet publike në Tirane, kërkime, publikim “Shprehjet Artistike të së Shkuarës dhe Tashmes”, punishte, takime me artistë, konferencë ndërkombëtare, raporte mbi 770 pyetësorë nga biznese, ojf, qytetarë, artistë, etj.

Rekomandimet për një Politikë dhe Plan Veprimi 5 vjeçar për artet në hapësirat publike në Tiranë, janë një dokument i përbashkët për institucionet publike, si Bashkia e Tiranës, Ministria e Kulturës, shoqërinë civile dhe sektorin privat. Ndër to theksohet nevoja për 33 veprime nëpërmjet  5 instrumentave strategjik për një proçes gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm për vendimmarrjen dhe artet për të gjithë grupet e interesit, për tu arritur ndërmjet Partneritetit Civil- Publik- Privat (PCPP) reflekton, edukon dhe përfshin komunitetet në procesin e imagjinimit, prodhimit dhe shijimit të arteve publike.

Ekphrasis Studio është organizata e parë në Shqipëri mbështetur nga UNESCO- Fondi Ndërkombëtar për Larmshmërinë Kulturore, për më tepër info www.EkphrasisStudio.com, www.HARP.al  ose vizitoni Qendrën Kulturore Komunitare dhe Ndërkombëtare DITArt në Tiranë

Shihni ketu dokumentin e plote mbi POLITIKA E ARTIT PUBLIK DHE PLANI VEPRIMI (2019-2025) për TIRANËN

EN-

2.png

Public Announcement

PUBLIC ART POLICY AND ACTION PLAN (2019-2024) for TIRANA

Recommendations for Civil-Public-Private Partnership (PCPP)

On June 24, 2019, at the Monument of Friendship in Tirana, a meeting was held by Ekphrasis Studio, NPO in arts and culture management, that submitted recommendations to representatives of Tirana Municipality and the Ministry of Culture, for a Policy and Action Plan (2019-2024) for arts in public spaces in Tirana, according to the bottom up methodology,

The recommendations for these strategic documents are based on various activities by Project HARP.al – Public Arts Space over 16 months in Tirana, including the digital map of public arts in Tirana, research, the publication “Artistic Expressions of Past and Present“, workshops, meetings with artists, an international conference, analysis reports about 770 completed questionnaires, including businesses, NGOs, citizens, artists, etc.

These recommendations for a 5-year Policy and Action Plan for Arts in Public Spaces in Tirana are a common document for public institutions, such as the Municipality of Tirana and the Ministry of Culture, civil society and the private sector. The document proposes 33 actions through 5 strategic instruments for a comprehensive and sustainable decision and art making process for all stakeholders, through Civil Public-Private Partnerships (PCPPs) that reflect, educate and involve communities in the process of imagination, production and enjoyment of public arts.

Ekphrasis Studio is the first organization in Albania supported by the UNESCO – International Fund for Cultural Diversity. For more info: www.EkphrasisStudio.com, www.HARP.al or visit the Community and International Cultural Center DITArt in Tirana

Check here complete TIRANA PUBLIC ARTS POLICY AND ACTION PLAN (2019-2024)

Advertisement