Apply Tirana PARK(ing) Days

This slideshow requires JavaScript.

English below

Merrni pjese ne Tirana Park(ing) Days/ HARP ParkON

Gjatë datave 21-22 Shtator, 2019; ora 16:00-21:00, Ekphrasis Studio  do të organizoje HARP Park(ON)– Tirana Park(ing) Days me fokus përdorimin demokratik të hapësirave publike për shprehje të larmishme artistike dhe kulturore me përfshirjen e komuniteteve në artet publike, dhe rritjen e ndërgjegjësimit për hapësirat publike dhe mjedisit tonë natyror.

Ekphrasis Studio ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes dhe Ministrine e Kultures fton te gjithe, artiste, komuniteve, biznese, OJF, etj te marrin pjese!

Kriteret:

– Te pakten nje element te jete prezent ne lidhje me Temën: Natyra
– Realizohen gjatë 21- 22 Shtator, 2019; 4-9 pasdite
– Relizohen në hapësira parkingu në Tiranë. Zona për tu përcaktuar me përzgjedhësit. Mirëpresim propozimet.
* Inkurajojme aplikimet me pjesëmarrje dhe përfaqësim të artisteve gra, komuniteteve në minoritet, të marxhinalizuar, periferi, LGBTI, etj.

Ju lutemi plotesoni aplikimin deri me 12 Shtator, 2019 ora 17:00. Për më shumë detaje vizitoni www.HARP.al ose email info@harp.al

Ekphrasis Studio NGO në menaxhimin e arteve dhe industrive krijuese fitoi në Mars 2018 grantin e parë nga UNESCO- Fondi Ndërkombëtar për Larmshmërine Kulturore për Shqipërine, për Projektin HARP – Hapësira ARteve Publike “Pjesëmarrja e komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politika” dhe ka realizuar: Harten e 1-re Dixhitale per Artet Publike Tirane; 16 muaj punishte, takime, konsultime publike me komunitete dhe artistë; hulumtimi dhe botimin e parë per “Artet Publike Tiranë- Shprehjet Artistike te se Shkuares dhe Tashmes”; 2 raporte anketimi me 770 përgjigje; një Konferencë Ndërkombëtare për Artet Publike, dhe rekomandimet e Politikës së 1-rë të Arteve Publike dhe Planit të Veprimit (2019-2024) për Tiranën, bazuar në metodologjinë nga poshtë lart, nga njerëzit në institucione, të paraqitura në Ministrinë e Kulturës dhe Bashkinë e Tiranës në 24 Qershor, 2019.

Klikoni këtu për të aplikuar

Me shume info http://harp.al/sq/merrni-pjese-ne-tirana-parking-days-harp-parkon/

Participate- Tirana Park(ing) Days/ HARP PARKon

Participate in Tirana Park(ing) spaces

During September 21-22, 2019; 16:00-21:00 Ekphrasis Studio will be organizing HARP Park(ON)– Tirana Park(ing) Days with focus on democratic use of public spaces for diverse artistic and cultural expression with the participation of communities in public arts, and raise awareness about public spaces and our natural environment.

Ekphrasis Studio in collaboration with the Municipality of Tirana and Ministry of Culture is inviting everyone, artists, citizens, businesses, NGOs, etc. to participate.

Criteria:
– You have to display at least one element related to the Theme: Nature
– Take place during September 21- 22, 2019; 4-9 PM
– Take place in parking spaces in Tirana. Areas to be defined with the selected applicants. Suggestions are welcome!
*We encourage applications with participation and representation of women artists, marginalized, minority, periphery, LGBTI and other communities.

Please submit your application latest September 12 , 2019; 17:00. For more details visit http://www.HARP.al or email info@harp.al

Ekphrasis Studio NGO in arts management and creative industries was granted in March 2018 the first UNESCO International Fund for Cultural Diversity for Albania, for the project HARP- Public Arts Space“Engaging Tirana’s Communities in Public Arts and Policy” and has completed: 1st digital Public Arts Map for Tirana; 16 months of workshops, meetings, public consultations with communities and artists; 1st research and publication on “Public Arts Tirana Past and Present”; 2 survey reports of 770 responses; an International Conference on public arts, and the 1st Public Arts Policy and Action Plan (2019-2024) recommendations for Tirana based on the bottom up methodology, from the people to the institutions, submitted to the Ministry of Culture and Tirana Municipality on June 24, 2019.

 

Advertisement
%d bloggers like this: