Earthquake Weekend Therapy/ Terapia e Fundjaves se Termetit

English Below

TERAPIA E FUNDJAVËS SË TËRMETIT NË TIRANË

 HARP PARKON/ DITET E PARK(ING) TIRANE

“Pjesëmarrja e Komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politikë”

21-22 Shtator, 2019

Përgatitur nga BLERINA BERBERI & KEVIN TUMMERS

EKPHRASIS STUDIO NGO, Tiranë, Shqipëri/  Tetor 2019

mbështetur nga UNESCO IFCD

 Bazuar në gjetjet nga aktivitetet e Projektit HARP Hapësira Arteve Publike (Pjesëmarrja e komuniteteve të Tiranës në Artet Publike dhe Politikë”, siç janë kërkimi, punëtoritë me artistë, konferenca, takime publike, prezantime, etj. gjatë Mars 2018-October 2019, dhe Raporti Anketave nr.2 ku 254 prej 456 personave zgjodhën Natyrën si temën kryesore që ata dëshirojnë të shohin dhe përjetojnë më shumë, gjithashtu dhe veprimtari për të rinjtë. Shqetësimet më të mëdha përsa i përket hapësirave publike janë hapësirat e parkingut, që zënë shumicën e hapësirës publike në lagjet e Tiranës  (përafërsisht në vitin 1970 kishte 600 makina në të gjithë Shqipërinë, 1990 kishte 6,000 makina në Shqipëri, ndërsa në vitin 2015 rreth 300,000 makina vetëm në Tiranë).

Për të bashkërenduar përpjekjet me lëvizjet ndërkombëtare, Dita e Parkimit (PARKing Day) u zgjodh dhe Tirana PARKing Days/ HARP PARKon u kurua nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers, me temen Natyra, për ndërhyrje publike me zbatimin kryesuar nga 4 femra krijuese hqiptare, Iris Canaj, Tea Mersuli, Grace Kozeli dhe Valbona Berdica.  Projektet e përzgjedhura nëpërmjet thirrjeve të hapura shënjestruan hapësira larg bulevardit kryesor në periferi me sfida përsa i përket parkimit, ku gjithashtu mungojnë elementët përfitues të mjedisit. 8 mbledhje publike me komunitetet u organizuan për të diskutuar projektin, dhe 4 vendodhje u përzgjodhën: 2 në lagjet e artistëve, 1 aty ku banorët ishin ankuar në TV, media dhe kanë ngritur një padi në Njësinë Administrative Nr. 2 përsa i përket hapësirave publike, dhe 1 ku një kopësht qendror i planifikuar i rrethuar nga ndërtesat nga periudha e komunizmit shndërruar në hapësire parkimi per makina, dhe këndet e lojrave janë tashmë në hapësira private. Shihni HARTËN këtu

Ekphrasis Studio OJF aplikoi dhe morri leje nga Tirana Parking/ Bashkia e Tiranës, sidoqoftë komuniteti ishte shumë bashkëpunues, dhe shumica e makinave u lëvizën në kohë. Disa njoftime u vendosën në zona me detajet e ngjarjes dhe hapësirat e parkimit të përcaktuara të cilat do të shfrytëzoheshin. Ky projekt u zbatua në mënyrë të suksesshme përgjatë 21-22 Shtatorit, 2019 dhe mbi 250 m2 të hapsirës publike dhe të parkimit që zakonisht bart sëpaku 20 makina, u shndërrua në një pikë takimi komunitare e shprehjes së larmishme artistike dhe kulturore, dhe një vend “terapie” pas tërmetit. Ne shpresojmë që komunitetet dhe institucionet publike ta ndjekin këtë shembull të mire për qasjen nga poshtë-lart, të zbatohet ligji nr. 146/ 2014 për Njoftimet dhe Konsultimet me Publikun, dhe komunitetet të mblidhen dhe të organizojnë ngjarje të ngjashme kulturore dhe artisitke në hapësirat publike. Për më shumë shihni www.HARP.al

Shumë falenderime për mbështetjen dhe bashkëpunimin: Bashkia Tiranë, Tirana Parking, DITArt, Destil, DOART, Tea Room, Ansambli Folklorik Shqiponja, Ndermarrja Dekor Tirana, Metropolitan Incubator, Nevin Bilali, Arba Baxhaku, Tea Mersuli, Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Jonida Fezga, Iris Canaj, Valbona Berdica, Moz Art, Ermira Pirdeni, Sonila Abdalli, Grace Kozeli, Albana Kozeli, Franko Dine, Alba Canaj, Anila Hoxha, Aida Xhamallati, Claudia Imami, Juli Miftari, Julia Vrapi, Zhaklina Gjolla, Klodiana Shpendi, Aldo Tare, Enisa Cenaliaj Huso, dhe të gjithë përfshirë në aktivitetet, komunitetet, familjet dhe miqtë!

Blerina Berberi dhe Kevin Tummers/ Tetor, 2019

AL HARP PARKon Lexoni ketu Capture

EARTHQUAKE WEEKEND THERAPY IN TIRANA

HARP PARKON/ TIRANA PARK(ING) DAYS

“Engaging Tirana’s Communities in Public Arts and Policy”

SEPT.21-22, 2019

PREPARED BY BLERINA BERBERI & KEVIN TUMMERS

EKPHRASIS STUDIO NGO, TIRANA, ALBANIA/ OCT. 2019

supported by UNESCO IFCD

 Based on findings and activities from Project HARP- Public Arts Space (Engaging Tirana’s Communities in Public Arts and Policy) such as research, workshops with artists, conference, public meetings and presentations and more during 2018-2019, and Survey Report nr. 2 where 254 out of 456 respondents chose NATURE as main theme they would like to see and experience more of, and also activities for youth. Main concerns about public spaces are parking spaces, which occupy most of public space in Tirana’s neighborhoods (estimates in 1970s were 600 cars in all Albania, 1990 were 6000 cars in Albania, 2015 est. 300,000 cars just in Tirana).

To coordinate efforts with international movements, Park(ing) Day was selected and Tirana PARKing Days/ HARP PARKon was curated by Blerina Berberi and Kevin Tummers, under theme of Nature, for public intervention with primary implementation by 4 creative Albanian women, Iris Canaj, Tea Mersuli, Grace Kozeli and Valbona Berdica. Selected projects through open call targeted not the main boulevard and peripheral spaces with parking challenges that also lack beneficial environmental elements. 8 community public meetings were organized to discuss the project, and 4 locations were selected: 2 in the artist’s neighborhoods, 1 where residents had spoken on TV, media and filed legal complaints to Administrative Unit 2 about no public space, and 1 where planned central garden surrounded by buildings from Communist period was converted into parking spaces, and typically neighborhood playgrounds are now in private spaces. Check MAP here

Ekphrasis Studio NGO applied for and received legal permits from Tirana Parking/ Tirana Municipality, however community was very cooperative, and most cars were moved on time.  Several notices were placed at sites with event details and designated parking spaces to occupy. Project was successfully implemented during Sept 21-22, 2019 and over 250m2 of public and parking space usually occupied by at least 20 cars, became a community meeting point of diverse artistic and cultural expressions a relief “therapy” spot after the earthquake.

We hope that the communities and public institutions, follow such good examples for bottom up approach, also by implementing law nr. 146/ 2014 on Public Notification and Consultation, and communities gather to organize similar cultural and artistic events in public spaces.  Find more on www.HARP.al

Thank you for the support and collaboration: Tirana Municipality, Tirana Parking, DITArt, Destil, DOART, Tea Room, Folklore Ensemble Shqiponja (Eagle), Dekor Enterprise Tirana, Metropolitan Incubator, Nevin Bilali, Arba Baxhaku, Tea Mersuli, Sidita Zaja, Elisa Kuqali, Jonida Fezga, Iris Canaj, Valbona Berdica, Moz Art, Ermira Pirdeni, Sonila Abdalli, Grace Kozeli, Albana Kozeli, Franko Dine, Alba Canaj, Anila Hoxha, Aida Xhamallati, Claudia Imami, Juli Miftari, Julia Vrapi, Zhaklina Gjolla, Klodiana Shpendi, Aldo Tare, Enisa Cenaliaj Huso, everyone involved in the activities, the communities, family and friends!

                                                Blerina Berberi & Kevin Tummers/ October, 2019

Read here full report summary

Capture

 

Advertisement