Creative Program & Exhibition/ Program Krijues dhe Ekspozitë

small poster

For English information on the Creative Program & Exhibition, read below.

Program Krijues dhe Ekspozitë

Keni dëshirë të krijoni art dhe merrni pjesë në një ekspozitë brenda një muaji?

Jemi të gëzuar të fillojmë Programin Krijues dhe Ekspozitat mujore për pjesëmarrësit e të gjithë grupmoshave me artistët dhe producentët e shfaqjeve në Tv, shkrimtaren e njohur Teuta Dhimarko Kasoruho dhe Edlir Kasoruho, duke filluar me dt. 7 Janar 2019, cdo muaj tek DITArt, Tiranë (Rr. Mustafa Lleshi, Nr. 41, Harta ketu).

Rregjistrohuni tek DitartCenter@gmail.com

Inkurajojmë gjithashtu prindër dhe fëmijë të marrin pjesë së bashku
të paktën në një takim që të jenë pjesë e ekspozitës mujore!

Programi: Pjesëmarrësit mësojnë teknika të ndryshme dhe krijojnë piktura, skulptura, kolazhe, etj. me materiale të ndryshme dhe riciklueshme.
Orari dhe ditët:
Cdo të Martë dhe Enjtë, ora 18:00- 20:00
Pagesa:
Shqip: 1,500 L x 2 ore takimi ose 8 takime në muaj 11,000 L
Anglisht: 2,000 L x 2 ore ose 8 takime në muaj 15,000 L
* Në ditët e fundit të cdo muaji organizohet ekspozita me punimet.
** Mjafton të merrni pjesë në një takim dhe përfundoni një punim për tu bërë pjesë e ekspozitës.

Ky program është i organizuar nga Ekphrasis Studio OJF e cila mbështet krijmtarinë komunitare dhe ndërkombëtare. Pjesëmarrja juaj në këtë program ndihmon në eksiztencën e qendrës kulturore DITArt e cila deri tani ka mbështetur dhe krijuar falas disa ekspozita nga fëmijë, artistë profesionistë shqiptar dhe të huaj, dhe ofruar hapësirën falas për disa artistë të ndryshëm, organizuar aktivitete artistike kulturore për të gjitha grupomoshat, komunitetin dhe shoqërinë civile.

———–ENGLISH———-

Creative Program and Exhibition

Would you like to make art and participate in an exhibition within a month?

We are happy to start the monthly Creative Program and Exhibitions for participants of all age groups, with the amazing artist and TV show producers, and the well-known writer Teuta Dhimarko Kasoruho and Edlir Kasoruho, starting on January 7 2019 at DITArt,  Culture Center, Tirana (Str. Mustafa Lleshi, Nr. 41, Harta ketu).

Register at DitartCenter@gmail.com

We also encourage parents and children to participate together, in at least one meeting in order to be part of the monthly exhibition!

Program: Participants learn various techniques and create paintings, sculptures, collage, etc. with various and recyclable materials.
Days and Time:
Every Tuesday and Thursday from 18:00 to 20:00
Payment:
Albanian: 1,500 L x 2 hour meetings or 8 meetings per month 11,000 L
English:2,000 L x 2 hours meeting or 8 monthly meetings 15,000 L                                         * On the last days of each month an exhibition will be organized with all the artworks from participants
** Even if you participate in one meeting and complete an artwork, your work will be presented in the exhibition

This program is organized by Ekphrasis Studio NGO which supports community and international creativity. Your participation in this program supports the existence of the cultural center DITArt, which has already supported and organized several free exhibitions from children, professional Albanian and international artists, and offered free space for various artists, organized cultural artistic projects for all age groups, communities and civil society.

Advertisement