Halifax 48 Hour Film Project 2017- Registration open

Posted on Updated on

HALIFAX get ready for the 48 Hour Film Project, September 22-24, 2017
Registration is now open https://www.48hourfilm.com/halifax
A weekend full of adrenaline! Anyone can make a short film in 48 hours and compete among 150 international cities at Filmapalooza and Cannes. Sign up for updates onf Facebook/Halifax 48 Hour Film Project!

Advertisements

Exposition “L’argent et la culture Canadienne”

Posted on

final poster exhibit

 

Shqip me poshte—English below—
L’argent est utilisé tous les jours et les symboles de notre culture et de notre histoire sont fiers présenté. De nombreux symboles ont été utilisés depuis le premier dollar canadien en 1858 et, avant cela, la livre canadienne et d’autres provinciales / coloniales. Un loonie, ou huard en français, est une pièce de un dollar avec l’image de huard sur elle, apparaissant pour la première fois en 1987, tandis que le toonie, un dollar deux pièce, présente principalement des ours polaires. On pense que l’association d’un “mâle” ce qui signifie un dollar provient de commerçants de fourrure qui ont utilisé le terme pour désigner un fourrure de castor, qui avait une valeur d’un dollar. Divers thèmes sont trouvés dans la circulation, des pièces de monnaie commémoratives et collectables et des billets de banque, représentant souvent des animaux, les gens et les événements dans un contexte canadien.
L’exposition canadienne de l’argent et de la culture à Ditart présentera des l’argent canadien, des informations sur les symboles qui y figurent, l’occasion de familiariser les téléspectateurs avec l’argent canadien et ses thèmes, personnages et histoires.
Organisé par Kevin Tummers et Blerina Berberi
Ekphrasis Studio

Shqip—
Paraja perdoret cdo dite dhe simbolet e kulturës dhe historisë sonë janë paraqitur me krenari. Shumë simbole kanë qenë përdorur që nga qarkullimi i parë i dollarit kanadez në vitin 1858, dhe para kësaj pound-i kanadez dhe të tjera monedha provinciale / koloniale. Nje Loonie, ose Huard në frëngjisht, është një dollar monedhë me imazhin patës në të, për herë të parë të botuar në vitin 1987, ndërsa toonie, dy dollar, kryesisht përmban arinj polare. Mendohet se kuptimi i një “buck” që do të thotë një dollar vjen nga tregtarët e lekures se kafsheve që përdorën termin për të treguar një lekuren e kastorit, e cila kishte një vlerë prej një dollar. Tema të ndryshme janë hedhur në qarkullim, monedha përkujtimore dhe kartëmonedha, shpesh permbajne kafshët, njerëzit dhe ngjarjet në një kontekst kanadez. Ekspozita “Paraja kanadeze dhe kultura” në Ditart do të paraqesë shembuj të parasë kanadeze, informacion në lidhje me simbolet mbi ta, duke i dhënë mundësi shikuesit te njihet me paratë kanadeze dhe shumë tema dhe histori.

English—
Money is used everyday and symbols of our culture and history are proudly presented. Many symbols have been used since the first circulation of the Canadian dollar in 1858, and prior to this the Canadian pound and other provincial/colonial currencies. A loonie, or huard in French, is one dollar coin with the loon image on it, first appearing in 1987, while the toonie, a two dollar coin, mainly features polar bears. It is thought the association of a “buck”
meaning a dollar comes from fur traders who used the term to denote a beaverpelt, which had a value of one dollar. Various themes are found in circulation, commemorative and collectable coins and banknotes, often picturing animals, people and events in a Canadian context.
The Canadian Money and Culture Exhibition at Ditart will present examples of Canadian money, information about the symbols on them, giving the opportunity to familiarize viewers with the Canadian money and its many themes and story-lines.
Curated by Kevin Tummers and Blerina Berberi
supported by Ekphrasis Studio

Mixology Exhibition video

Posted on Updated on

SHQIP & ITALIAN- me poshte

MIXOLOGY Exhibition- The Albanian artist Dritan Mardodaj and the Swiss artist Tanja Laeri have collaborated to exhibit their works at Ditart International and Community Culture Center in Tirana. Both artists find interest in historical and political themes, and there is some parallelism to their works, such as Dritan Mardodaj’s ready-made “Leadership, no more communism please” and Tanja Laeri’s “Red toilet” are works with the same attitude toward communism, an expression of a whimsically smile. The title of the exhibition “Mixology” represents the variety of subjects and the mixed media the artists work with. In this dual show, Mardodaj exhibits some of his photographs and ready-mades, and Laeri shows some of the paintings and sketches in progress, which are part of her work in Tirana, during the three month residency with Ekphrasis Studio.
The exhibition “MIXOLOGY” will be at Ditart Culture Center, “Mustafa Lleshi” street, Nr. 41, Tirana, Albania. Free entry. 20 – 22 August 2016, 18:0021:00.


Ekspozita MIXOLOGY
Artisti shqiptar Dritan Mardodaj dhe artistja zvicerane Tanja Laeri, kanë bashkpunuar sëbashku për të ekspozuar disa prej punimeve të tyre në Qëndrën KulturoreKomunitare dhe Ndërkombëtare Ditart, në Tiranë. Që të dy artistët në punimet e tyre kanë gjetur interes për tema historike dhe politike, dhe në punimet e tyre ka një lloj paralelizmi, si ready/made i Dritan Mardodaj “Leadership, no more communism please” Udhëheqje, jo më komunism të lutem, dhe “Red toilet”, “WC e kuqe” e Tanja Laerit, janë vepra me qëndrim të ngjashëm ndaj komunizmit, dhe janë shprehi kapriçoze kundrejt regjimeve dikatoriale. Titulli i ekspozitës “Mixology” përfaqson larminë e subjekteve dhe të mediumeve të ndryshme me të cilat ata punojnë. Në këtë ekspozitë dyshe, Mardodaj ekspozon disa nga fotografitë dhe ready/madet e tij, ndërsa Laeri disa prej tablove të saj, dhe gjithashtu do të jet e pranishme duke pikturuar, punë të cilat janë pjesë e projektit rezidencial me Ekphrasis Studio. Ekspozita “Mixology” do të mbahet në Qendrën Kulturore Ditart, Rruga Mustafa Lleshi nr.41, Tiranë, Shqipëri. Hyrja është falas. 20 / 22 gusht, 2016, 18:00 / 21:00.


L’artista albanese Dritan Mardodaj e l’artista svizzera Tanja Laeri, hanno collaborato insieme in un progetto mostra d’arte contemporanea presso gli ambienti del Centro Sociale e Culturale Internazionale, Ditart a Tirana. Ambe due gli artisti nelle loro opere hanno trovato alcuni interessi in comune riguardo alle tematiche storiche e politiche, e nei loro lavori c’è una sorta di similitudini e parallelismo, come nel ready-made “Leadership, no more communism please” (Leadership, per favore basta col comunismo) di Dritan, e nel “Red toilet” (WC rosso) di Tanja, le quali sono delle opere con una simile posizione ed espressione capricciosa contro i regimi dittatoriali. Il titolo della mostra “Mixology” rappresenta la varietà dei soggetti e dei diversi medium con i quali essi operano. In questa doppia mostra, Mardodaj espone alcune delle sue fotografie e dei suoi ready-made, mentre Laeri alcuni dei suoi quadri e inoltre sarà presente dipingendo anche durante gli orari d’apertura della mostra, che è parte del suo lavoro nel progetto di residential artist presso l’Ekphrasis Studio.

Halifax 48 Hour Film Project

Posted on

Ekphrasis Studio is proud supporter of the 1st annual event, the Halifax 48 Hour Film Project!

On Sept. 23, 7 teams got together to make a short film over a weekend. The main elements were: character- Peter or Petra Henson/ Cook, line of dialogue “I can’t believe we did that” and prop- a seashell.

Participating teams: Flimsy Films, League of Shadows, Willy’s, Gravy Train, Our Story in Our Voice, Not a Rush Job Productions and Halifax Studios.

The best of Halifax film Chowder will represent Halifax at Filmapalooza, Seatle, March 2016.

Jury: Michael McCormack, Dough Karr and Koumbie

1st Place- Chowder by Gravy Train

2nd Place- Broken by Halifax Studios

Audience favorite- Chowder by Gravy Train

Best editing- A for Adulting by Flimsy Films

Best Directing- Chowder by Gravy Train

Best Cinematography- Chowder by Gravy Train

Best Acting- A for Adulting by Flimsy Films

Best Use of Prop- Dutch is the Lify by Willy’s

Best Use of Line- Broken by Halifax Studios

 

MIXOLOGY Exhibition/ Ekspozite

Posted on

mixology exhibit poster

SHQIP & ITALIAN- me poshte

MIXOLOGY Exhibition- The Albanian artist Dritan Mardodaj and the Swiss artist Tanja Laeri have collaborated to exhibit their works at Ditart International and Community Culture Center in Tirana. Both artists find interest in historical and political themes, and there is some parallelism to their works, such as Dritan Mardodaj’s ready-made “Leadership, no more communism please” and Tanja Laeri’s “Red toilet” are works with the same attitude toward communism, an expression of a whimsically smile. The title of the exhibition “Mixology” represents the variety of subjects and the mixed media the artists work with. In this dual show, Mardodaj exhibits some of his photographs and ready-mades, and Laeri shows some of the paintings and sketches in progress, which are part of her work in Tirana, during the three month residency with Ekphrasis Studio.
The exhibition “MIXOLOGY” will be at Ditart Culture Center, “Mustafa Lleshi” street, Nr. 41, Tirana, Albania. Free entry. 20 – 22 August 2016, 18:00 – 21:00.


Ekspozita MIXOLOGY
Artisti shqiptar Dritan Mardodaj dhe artistja zvicerane Tanja Laeri, kanë bashkpunuar sëbashku për të ekspozuar disa prej punimeve të tyre në Qëndrën KulturoreKomunitare dhe Ndërkombëtare Ditart, në Tiranë. Që të dy artistët në punimet e tyre kanë gjetur interes për tema historike dhe politike, dhe në punimet e tyre ka një lloj paralelizmi, si ready/made i Dritan Mardodaj “Leadership, no more communism please” Udhëheqje, jo më komunism të lutem, dhe “Red toilet”, “WC e kuqe” e Tanja Laerit, janë vepra me qëndrim të ngjashëm ndaj komunizmit, dhe janë shprehi kapriçoze kundrejt regjimeve dikatoriale. Titulli i ekspozitës “Mixology” përfaqson larminë e subjekteve dhe të mediumeve të ndryshme me të cilat ata punojnë. Në këtë ekspozitë dyshe, Mardodaj ekspozon disa nga fotografitë dhe ready/madet e tij, ndërsa Laeri disa prej tablove të saj, dhe gjithashtu do të jet e pranishme duke pikturuar, punë të cilat janë pjesë e projektit rezidencial me Ekphrasis Studio. Ekspozita “Mixology” do të mbahet në Qendrën Kulturore Ditart, Rruga Mustafa Lleshi nr.41, Tiranë, Shqipëri. Hyrja është falas. 20 / 22 gusht, 2016, 18:00 / 21:00.


L’artista albanese Dritan Mardodaj e l’artista svizzera Tanja Laeri, hanno collaborato insieme in un progetto mostra d’arte contemporanea presso gli ambienti del Centro Sociale e Culturale Internazionale, Ditart a Tirana. Ambe due gli artisti nelle loro opere hanno trovato alcuni interessi in comune riguardo alle tematiche storiche e politiche, e nei loro lavori c’è una sorta di similitudini e parallelismo, come nel ready-made “Leadership, no more communism please” (Leadership, per favore basta col comunismo) di Dritan, e nel “Red toilet” (WC rosso) di Tanja, le quali sono delle opere con una simile posizione ed espressione capricciosa contro i regimi dittatoriali. Il titolo della mostra “Mixology” rappresenta la varietà dei soggetti e dei diversi medium con i quali essi operano. In questa doppia mostra, Mardodaj espone alcune delle sue fotografie e dei suoi ready-made, mentre Laeri alcuni dei suoi quadri e inoltre sarà presente dipingendo anche durante gli orari d’apertura della mostra, che è parte del suo lavoro nel progetto di residential artist presso l’Ekphrasis Studio.

 

 

Video- Exposition “Exposition “Les Acadiens d’la Baie”

Posted on Updated on

Les Acadiens d’La Baie, at DITART Centre, presents the French Acadians of Saint Mary’s Bay, Nova Scotia, through their history, language, art, culture and music. The original Acadians were the first European settlers in Canada beginning in 1604. Their descendants arrived in Baie Sainte-Marie in 1768, and have remained there since. They have maintained family ties throughout the Francophone world, including Louisiana, where their relatives are known as Cajuns. Baie Sainte-Marie/Clare Municipality is Nova Scotia’s only officially bilingual municipality and is surrounded by English and Mi’kmaq speakers, leading to an interesting linguistic evolution of old French, Metis and modern English.