ekphrasis studio

SILENT NOISES/ ZHURMA QETËSIE

Posted on Updated on

download (1) SCAN TV interview

—Shqip me poshte–

On February 3rd, 2018 opened the exhibition “Silent Noises” by the artists Orlis Vathi and Tanja Laeri tek Ditart, Tirane, which was open to the public until February 15, 4-8PM. Tanja is an international artist, currently at residency with Ekphrasis Studio in Tirana for the Reef Refigium II project, and has exhibited, worked for several projects in Switzerland, Germany, Morocco, and Albania. “Silent Noises” is also explored by Orlis, an artist  who has lived, exhibited, curated several artistic events, in Tirana. The artists discuss the relationship between Space and Individuals in the city. The individual is presented often, intentionally or not, as a by-passer and testimony of the changes. Through the physical and emotional experience of space in the city, the object is crucial in documentation as it dominates with its presence. The object, shapes and “noises” become the expressing language of the artists’ works. Curated by Blerina Berberi & Kevin Tummers.

Me 3 Shkurt, 2018 u hap ekspozitea “Zhurma Qetesie” nga artistet Orlis Vathi dhe Tanja Laeri tek Ditart, Tirane, e cila qendroi e hapur per publikun deri me daten 15 Shkurt, ora 4-8 pasdite. Tanja eshte nje artiste nderkombetare, ne program rezidence me Ekphrasis Studio ne Tirane per projektin Reef Refigium II, dhe ka ekspozuar, punuar per disa projekte ne Zvicer, Gjermani, Morok e Shqiperi. “Zhurma Qetesie” explorohet dhe nga Orlisi, nje artist qe ka lindur, marre pjese ne shume ekspozita, kuruar disa aktivitete artistike, ne Tirane. Se bashku, artistet diskutojne marredhenien ndermjet Hapesires dhe Individit ne qytet. Individi paraqitet shpesh, me qellim ose jo, si nje kalimtar dhe deshmitar i ndryshimeve. Ndermjet experiences fizike dhe emocionale te hapesires ne qytet, objekti eshte kryesor ne dokumentim pasi ka nje prezence te rendesishme. Objekti, format dhe “zhurmat” behen gjuha shpjeguese e veprave te artisteve. Kuruar nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers.

 

Advertisements

Supporting emerging Albanian writer

Posted on Updated on

Ekphrasis Studio mbeshtet shkrimtarin e ri Enkel Hasamataj me romanin e tij te pare ‘Jehona e korridoreve të harruara”.  Historitë dhe karakteret e personazheve trajtohen dhe zhvillohen përreth individualitetit dhe rrëfimit të personazhit kryesor, i cili quhet T. Në kushtet kur realiteti aktual bëhet për të një bllok i padepërtueshëm, për arsyen se njëri nga shokët e tij të fëmijërisë përfundon në qeli si i pandehur, si rrjedhojë e atrofizimit të sistemit të drejtësisë, që për shkak të paaftësisë dhe korrupsionit godet më të pambrojturit në një shoqëri, për të mbuluar krimet e pushtetarëve, ai thërret në ndihmë të shkuarën e tij. Në një bashkëbisedim me të mundohet të çmontojë mitet e së kaluarës, për të kuptuar më mirë të tashmen. Duke u përpjekur për ta bërë këtë gjë, në rrënojat e miteve tashmë të zbërthyera, ai zbulon vetë absurdin dhe, meqenëse absurdi është i paçmontueshëm, pasi, për t’u çmontuar diçka, më parë ajo duhet të ketë qenë e ndërtuar… e vetmja mundësi që i ngelet është hedhja përtej tij. Se shpejti e-book!

Image may contain: text

Exposition “L’argent et la culture Canadienne”

Posted on

final poster exhibit

 

Shqip me poshte—English below—
L’argent est utilisé tous les jours et les symboles de notre culture et de notre histoire sont fiers présenté. De nombreux symboles ont été utilisés depuis le premier dollar canadien en 1858 et, avant cela, la livre canadienne et d’autres provinciales / coloniales. Un loonie, ou huard en français, est une pièce de un dollar avec l’image de huard sur elle, apparaissant pour la première fois en 1987, tandis que le toonie, un dollar deux pièce, présente principalement des ours polaires. On pense que l’association d’un “mâle” ce qui signifie un dollar provient de commerçants de fourrure qui ont utilisé le terme pour désigner un fourrure de castor, qui avait une valeur d’un dollar. Divers thèmes sont trouvés dans la circulation, des pièces de monnaie commémoratives et collectables et des billets de banque, représentant souvent des animaux, les gens et les événements dans un contexte canadien.
L’exposition canadienne de l’argent et de la culture à Ditart présentera des l’argent canadien, des informations sur les symboles qui y figurent, l’occasion de familiariser les téléspectateurs avec l’argent canadien et ses thèmes, personnages et histoires.
Organisé par Kevin Tummers et Blerina Berberi
Ekphrasis Studio

Shqip—
Paraja perdoret cdo dite dhe simbolet e kulturës dhe historisë sonë janë paraqitur me krenari. Shumë simbole kanë qenë përdorur që nga qarkullimi i parë i dollarit kanadez në vitin 1858, dhe para kësaj pound-i kanadez dhe të tjera monedha provinciale / koloniale. Nje Loonie, ose Huard në frëngjisht, është një dollar monedhë me imazhin patës në të, për herë të parë të botuar në vitin 1987, ndërsa toonie, dy dollar, kryesisht përmban arinj polare. Mendohet se kuptimi i një “buck” që do të thotë një dollar vjen nga tregtarët e lekures se kafsheve që përdorën termin për të treguar një lekuren e kastorit, e cila kishte një vlerë prej një dollar. Tema të ndryshme janë hedhur në qarkullim, monedha përkujtimore dhe kartëmonedha, shpesh permbajne kafshët, njerëzit dhe ngjarjet në një kontekst kanadez. Ekspozita “Paraja kanadeze dhe kultura” në Ditart do të paraqesë shembuj të parasë kanadeze, informacion në lidhje me simbolet mbi ta, duke i dhënë mundësi shikuesit te njihet me paratë kanadeze dhe shumë tema dhe histori.

English—
Money is used everyday and symbols of our culture and history are proudly presented. Many symbols have been used since the first circulation of the Canadian dollar in 1858, and prior to this the Canadian pound and other provincial/colonial currencies. A loonie, or huard in French, is one dollar coin with the loon image on it, first appearing in 1987, while the toonie, a two dollar coin, mainly features polar bears. It is thought the association of a “buck”
meaning a dollar comes from fur traders who used the term to denote a beaverpelt, which had a value of one dollar. Various themes are found in circulation, commemorative and collectable coins and banknotes, often picturing animals, people and events in a Canadian context.
The Canadian Money and Culture Exhibition at Ditart will present examples of Canadian money, information about the symbols on them, giving the opportunity to familiarize viewers with the Canadian money and its many themes and story-lines.
Curated by Kevin Tummers and Blerina Berberi
supported by Ekphrasis Studio

Advertisements

Endangered Music in St. Mary’s Bay/ CLARE- The hidden music gem of Nova Scotia, Canada

Posted on Updated on

Endangered Music in St. Mary’s Bay/ CLARE- The hidden music gem of Nova Scotia, Canada

© Ekphrasis Studio, 2015

The project is supported from Nova Scotia Department of Communities, Culture and Heritage, &  Municipality of Clare Official seal of Clare

This slideshow requires JavaScript.

The project consolidates the first music history in 4 centuries of Saint Mary’s Bay- Clare, Nova Scotia. While a great deal of information was hardly recorded in writing or digitzed, there does still exist a great body of information and recordings, largely in private collections, and scattered in various archives and books, as well as within the memories of the area’s residents. The information below does provide in English, a look at music in Clare from 1768 to 2016. The following information will be always updated, so please come back to check for more videos, info and songs, and feel free to contact us if you have any info to share.

Background: Clare Municipality/ Baie Sainte-Marie is an area of South-West Nova Scotia, settled by Acadians in 1768, in the land known by the Mi’kmaw as Kespukwitk, or “Land’s End”. The Acadians settled the area after returning from 13 years of exile from Nova Scotia. Clare is the municipal name of the area, while Baie Sainte-Marie is the colloquial name, coming from the name of the bay adjacent to the shore.  Today it is the only bilingual municipality in Nova Scotia, with a majority French-speaking population, along with a common Nova Scotia ethnic profile of Irish, Scottish, German, Mi’kmaq, Metis, and so on. Universite Sainte- Anne, mainly in French, now draws hundreds of international students each year to the area, as well as some international staff, who add to the cultural fabric. 

Click here for the complete research!

Advertisements

Ekspozita “LIDHJET” Vilhelm Aagaard/ Exhibition “Relations” by Vilhelm Aagaard

Posted on

Exhibition RELATIONS
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Born 1959 – Copenhagen, Denmark
Vilhem’s motive in the world revolves around human relationships and the landscape that surrounds us and is within us, or as he states “It is the blind spot I try to identify through art”. Creativity started as a bolt from the sky. The media images of the Kosovo war during the 90’s marked an important call for the artist to express his perspective on our human relationships. Vilhelm works with selfinvented techniques, and his paintings have thick and bold brush strokes, thicker than you think.
Do not miss the opportunity to see original works during the exhibition at DITART.
DITART International & Community Culture Center
Str. Mustafa Lleshi, Nr. 41,Tirana, Albania
Supported by http://www.EkphrasisStudio.com
Exhibition RELATIONS- Ekspozita LIDHJET
————————————-
Ekspozita LIDHJET
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Lindur me 1959- Kopenhagen, Danimark
Motivi i Vilhelmit ndaj botes rrotullohet rreth lidhjeve dhe marredhenieve ndermjet njerezve and pejsazheve qe na rrethojne ose jane brenda nesh, ose sic thote artisti “Eshte Pika e Verber qe une perpiqem te identifikoj ndermjet artit”. Krijmtaria filloi si nje vetetime nga qielli. Imazhet e medias gjate luftes ne Kosove ne vitet 90-te shenuan nje thirrje te rendesishme per artistin per te shprehur perspektiven e tij ndaj lidhjeve dhe marredhenieve njerezore. Vilhem punon me teknika te shpikura vete dhe pikturat e tij kane penelata te trasha, me te trasha se cmund te mendoni.
Mos e humbni mundesine per te pare veprat origjinale gjate ekspozites tek DITART.
DITART Qender Kulture Nderkombetare dhe Komunitare
Rr. Mustafa Lleshi, Nr. 41,Tirana, Albania
Mbeshtetur nga http://www.EkphrasisStudio.com

Advertisements

Exhibition RELATIONS/ Ekspozita LIDHJET

Posted on Updated on

POSTER SAMPLE contrast high

This slideshow requires JavaScript.

PLEASE SHARE TO THOSE INTERESTED!

JU LUTEMI SHPERNDAJENI ME ATO QE MUND TE JENE TE INTERESUAR!
You are invited at the opening of the exhibition to meet with the artist, Vilhelm Aagaard, on Friday, October 16, 2015, 18:00 at DITART– International and Community Culture Center, Str. Mustafa Lleshi, Nr. 41, Tirana, Albania
Jeni te mirepritur ne hapjen e ekspozites per tu takuar me artistin, Vilhelm Aagaard, te Premten, 16 Tetor, 2015, ora 18:00 tek DITART– Qender Kulturore Komunitare dhe Nderkombetare, Rruga Mustafa Lleshi, Nr. 41, Tirane, Shqiperi.

BIG flyer

Me poshte per shqip!

Exhibition RELATIONS
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Born 1959 – Copenhagen, Denmark
Vilhelm’s motive in the world revolves around human relationships and the landscape that surrounds us and is within us, or as he states “It is the blind spot I try to identify through art”. Creativity started as a bolt from the sky. The media images of the Kosovo war during the 90’s marked an important call for the artist to express his perspective on our human relationships. Vilhelm works with selfinvented techniques, and his paintings have thick and bold brush strokes, thicker than you think.
Do not miss the opportunity to see original works during the exhibition at DITART. Oct. 16- Nov. 20, 2015. DITART International & Community Culture Center. Str. Mustafa Lleshi, Nr. 41,Tirana, Albania. 

Supported by www.EkphrasisStudio.com

Ekspozita LIDHJET
Vilhelm Aagaard
http://vilhelmaagaard.dk/
Lindur më 1959- Kopenhagen, Danimark http://vilhelmaagaard.dk/
Motivi i Vilhelmit ndaj botës rrotullohet rreth lidhjeve dhe marrëdhënieve ndërmjet njerëzve dhe pejsazheve që na rrethojnë ose janë brenda nesh, ose sic thotë artisti “Është Pika e Verbër që unë përpiqem të identifikoj ndërmjet artit”. Krijmtaria filloi si një vetëtimë nga qielli. Imazhet e medias gjatë luftes në Kosovë në vitet 90-të shënuan një thirrje të rëndësishme për artistin për të shprehur perspektivën e tij ndaj lidhjeve dhe marrëdhënieve njerëzore. Vilhem punon me teknika të shpikura vetë dhe pikturat e tij kanë penelata të trasha, më të trasha se çmund të mendoni.
16 Tetor- 20 Nëntor, 2015 @ DITART Qendër Kulture Ndërkombëtare e Komunitare, Rr. Mustafa Lleshi, Nr. 41, Tirana, Albania. Mbështetur nga www.EkphrasisStudio.com

Other links: Eventbrite KultPlus ArtRabbit ArtSlant Calendar AllEvents Shqiptarja Shqiperia Albanian Telegraphic Agency Ikub Tirana XXL InfoKult MegaPress RoundTown

Advertisements

Networking lunch with Ray Ivany in Church Point, Nova Scotia

Posted on Updated on

Networking lunch with Ray Ivany in Church Point, Nova Scotia

This event was hosted by the CDÉNÉ in partnership with the Clare Chamber of Commerce, Argyle Chamber of Commerce and Université Sainte-Anne.

Ekphrasis Studio, Church Point, Nova Scotia.  On August 26, Ray Ivany spoke in the cafeteria of University Sainte-Anne during a lunch organized by the CDÉNÉ, which was attended by entrepreneurs, local governments, residents and others from the region. The discussion was in relation to the 2014 Ivany Report “Now or Never”, and aside from addressing specific examples and figures, points of his discussion involved revealing the human mentality in general, and the Nova Scotia mentality in particular.

Ivany USTEANNE

Ivany began by noting that there is a common tendency among people when faced with a problem, to deny an issue exists, or to lie to themselves. He stressed that to move forward we must talk with honesty about our reality. The honest facts of the situation in Nova Scotia are around a 5% decline in population and up to 20% decrease in labour. These have left us with the lowest GDP in Canada. If the demographics speak for the future, the current demography of Nova Scotia does not show much success in store. He insists there is still time to create success, and if success is achieved, those communities who were catalysts will be the ones to profit most.

He also noted that there exist 2 distinct realities common in every community in the province. The first reality, is that every community has examples of great businesses, which are paired with a great location, resource, and existing population. Within this reality, these businesses exist because an entrepreneur recognized a desirable location and wanted to live there.

The other reality in every community is that regardless of whether there is an economy or not, we feel to be entitled to the best healthcare, schools, roads and infrastructure. This realty prevails because this is in fact how the province has been operating, as though the economy of the region is irrelevant and the elected officials will keep bringing bags of cash from the federal government in Ottawa, or the provincial government in Halifax. But what happens if/when that bag of government cash doesn’t show up?!

Transitioning back from a metaphor on tools, Ivany stated we must use new methods of solving and fixing, as our old tools, good as they may have once been, are no longer relevant or effective for the task ahead.

He noted that the business-facing functions of the government could be enhanced to work closer to the speed of business, rather at the speed of government, and the need of quickly finding solutions and solving problems.

Referencing the fork in the road dilemma, Ivany noted that too often in Nova Scotia the decision of which way to go has resulted in “stop, fight and don’t go anywhere.” The product of such actions essentially blocks any new ideas at Phase 1.

A major positive he sees in the 16 months since the Ivany Report’s release, is that people are still talking about it. However, he sees there is a lack of urgency in responding to the report’s findings and recommendations, as though we are waiting to see if things might just work out on their own.

Ultimately, Ivany’s message is one of more people, more businesses, more wealth, and that we should be comfortable with our own success, as well as the success of our neighbours. He says he’s agnostic to business, and that wealth creation is achieved through cooperation.

Following the talk was a brief round of questions and networking. (Lunch was buffet soup & sandwiches, and sweets). 

For the full report click here, or search online “Now or Never Nova Scotia”

Ekphrasis Studio is a non-profit arts management & creative industries consultancy organization, who co-authored the book Heritage for development in South-East Europe (2014) and have conducted many other artistic activities in Canada and Europe, including ShareCulture!TV citizen journalism for culture.

——————————————————————

Upon reflecting, we do notice many similarities similarities between Nova Scotia and Albania, please feel free to read more, and stay tuned for upcoming articles!

“Stuck on Nostalgia”:  It seems as though many residents of this country wear “nostalgia glasses”. Just as sunglasses block out the sun, these Nostalgia glasses block out the present.”

Advertisements